சித்திர‌ம் பேசுத‌டீ…. (A Tamilanin Attempt)

September 25, 2011

விமானத்தில் இயல் இடைவெளி!!..

Filed under: கவிதை — Anantha @ 11:30 pm
Tags: , , ,

Advertisements

Create a free website or blog at WordPress.com.