சித்திர‌ம் பேசுத‌டீ…. (A Tamilanin Attempt)

September 11, 2011

என் (க‌ல்லூரி நேர‌த்து) திரும‌ண‌ ம‌ட‌ல்

Just saw this Poem, while I was digging my old archives. Thought of sharing it with you all. I just wrote this for one of my Engineering college friend for his sister’s marriage. This was made as a banner. I am not a good poet at all, but still loves those days my friends encouraged me to keep me writing for some or other.

Advertisements

June 27, 2010

இய‌ற்கை செய‌ற்கையான‌தோ??

Filed under: Uncategorized — Anantha @ 9:09 pm
Tags: , ,

May 14, 2010

எனில் என்னை பாரடா??

May 23, 2009

பொய் சொல்வேன்… ர‌சிப்பாயா??

என் இத்த‌னை வ‌ருட‌
கேள்விக‌ளுக்கெல்லாம்,
ஒரு ப‌தில் கேட்டேன்..
நீ கிடைத்தாய்..
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
உன் சின்ன‌ப்பார்வை எனில்படிய‌
தெரு விள‌க்கின் தோழ‌னானேன்,
உன் உத‌ட்டுப்புன்ன‌கை வ‌ர‌க்காண‌,
பேருந்து ப‌டிக்க‌ட்டின் வாலானேன்..
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

க‌ட‌வுள் வ‌ந்து வ‌ர‌ம் கேட்டால்,
எனை க‌ட‌வுளாக்க‌ வ‌ர‌ம் கேட்பேன்..
நீ ஆசைப்ப‌ட்ட‌து கேட்கும்முன்னே – அதை
அளித்திட‌ உன்னுட‌ன்ம‌ட்டும் இருக்க‌க்கேட்பேன்..
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
புழுவாய் எனை நீ
பார்த்த‌ நாள்க‌ளில்..
உல‌கின் விளிம்பில் ம‌ர‌ண‌ம் கேட்டேன்..
புதிதாய் தின‌ம் நான்
தெரிவ‌தாய் உரைக்க‌யில்..
உதிர‌ம் முழுதும் ஜ‌னிப்ப‌தாய் உண‌ர்ந்தேன்..
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
இல்லை எனும் ப‌திலை,
உன் க‌ண் கொடுத்தால் – அந்த
இமைக்கும் ச‌த்த‌ம் கேட்டே,
என் இத‌ய‌ம் தூளாகும்..
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
இன்று காணும் உற‌க்க‌த்தை,
நாளை காணும் சோம்ப‌லை,
நேற்று க‌ண்ட‌ க‌ன‌விற்கு ~ நான்
விருந்தாய்த‌ந்து வேறு காண‌க்கேட்பேன்
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Blog at WordPress.com.