சித்திர‌ம் பேசுத‌டீ…. (A Tamilanin Attempt)

May 29, 2009

பார‌திக்கு, க‌ண்ண‌ம்மா.. நீ என‌க்கு!!

Filed under: கவிதை — Anantha @ 8:51 am
Tags:

ச‌ல‌ச‌ல‌க்கும் காற்றும்,
சித‌றாத‌ ஒளியும்,
பிசிராது ஏந்திச்செல்ல‌
வ‌ர‌ம்கேட்கும் ஓவிய‌ம்..

புன்ன‌கைக்கும் க‌ன்ன‌க்குழியில்
பூக்க‌யாசிக்கும் என் வீட்டுச்செடிக‌ள்..
க‌ண்ணின் விழி பார்க்கிற‌தா? இல்லை
க‌ண்ணிமை தான் தாழ்ந்துள்ள‌தா??
சின்ன‌ஞ்சிறு ஜ‌ன்ன‌ல் வ‌ழி..
இந்த‌ பொன்னுல‌கை காண்ப‌தெங்கே??
ம‌ச்ச‌ விழியோ!! மான் விழியோ|| அதில்
மிச்ச‌மெங்கே சொல்ல‌டி என‌க்கு..

எத்துனை நாள் கேட்டாலும்,
தெவிட்டாது உன் பேச்சு..
ஏந்திச்செல்லும் நாளனைத்தும்,
இன்ப‌டி யாவ‌ருக்கும்..

உனை உரித்துரைக்கும் வார்தைக‌ளை
எங்கென‌மோ தொலைத்துவிட்டார்..
என் த‌மிழ் மூதாதைய‌ர்.. ‍ என்ப‌தால்
இப்போது முடிக்கிறேன்..
வ‌ந்த‌பின் கூறுகிறேன்..
பொறுப்பாயா அதுவ‌ரையில்??

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ம‌ழையில் அழுதிடு , அது
தெரியாம‌ல் ம‌றைந்திடும்..
என்றானாம் எவ‌னோ ஒருவ‌ன்…
நீ
ம‌ழையில் ம‌ட்டுமில்லை,
ம‌ற‌ந்தும் ம‌ன‌திற்குள் அழுதிடாதே!!..
உன்னை
சுற்றியுள்ள‌ எல்லோருக்கும் கேட்டுவிடும்!!..
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.
காற்றை இலை ம‌ற‌ந்தாலும்,
நீரை வேர் வேறுத்தாலும்,
நில‌த்தை செடி துற‌ந்தாலும்,
உன் சூரிய‌விழி க‌ண்டால் போதும்..
இங்கு
அத்த‌னை ம‌ழ‌ரும் அழ‌காய் ம‌ழ‌ரும்…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.
மொழிக‌ளுக்குள் த‌ர்ணா தேவையா?
க‌விதைக‌ளே..
உங்கெளுக்கென்று க‌விதை கேட்ப‌தை
குறைத்துக் கொள்ளுங்க‌ளேன்..
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.